നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരി….

സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു താഴേക്ക് ഇറുന്നു വീഴുന്ന ആ നീലാംബരി  പൂക്കൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്കു തോന്നാറുണ്ട് എന്റെ പഴയ ജീവിതത്തിന്റെ ഓർമകൾ അവയെപ്പോലെയാണെന്ന്…..ഇന്നും അതേ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും ഓരോ നിമിഷവും മരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണെന്നുള്ള ഭയം ആ പൂക്കളെ നോക്കുമ്പോൾ തോന്നി പോകുന്നു…..വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ ഈയാംപാറ്റകൾ അതിന്റെ വർണം കണ്ട്  എങ്ങനെയാണോ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്  അത് പോലെയാണ് പ്രണയം എന്നെ തേടുന്നത്…….എന്നിൽ അവയെ ചെലുത്തുന്നത്…….അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ  വർണശബളമായ ലോകം കാണാൻ നാം ധൃതി കാട്ടും…എന്നാൽ ജനിച്ച ശേഷം മരണത്തെ എതിരേൽക്കാൻ തയാറാകുന്നു…ഈ ലോകം പ്രണയിക്കുന്നവർക്കായി പങ്കിട്ടു നൽകണം…..കാറ്റിനോടും കിളികളോടും സ്വകാര്യം ചൊല്ലണം….പ്രണയം സുന്ദരമാണ്…..പൂത്തുലഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന നീലാംബരി പൂക്കൾ പോലെ…….

പ്രണയിക്കുന്നവർക്കായി ഒരു സ്വർഗരാജ്യം പണിതുയർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു….അതിൽ കാമുകർ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ഇണചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങു ഭൂമിയിലുള്ളവർ അസൂയ പൂണ്ട് ഓടി മറയണം……മാലാഖമാർ അവരുടെ പ്രണയ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കണം….പ്രണയഗീതങ്ങൾ കേട്ട് മാൻ പേടകൾ ശ്രദ്ധ പൂകണം…….മയൂരങ്ങൾ പീലി വിടർത്തി നൃത്തം ചെയ്യണം……പറവകൾ ഗഗനങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ നിശബ്ദരായി നിശ്വാസങ്ങൾക്ക് കാതോർക്കണം……..ലോകം പ്രണയിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ്………..അവരാണ് ഒരു പുതിയ ലോകം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമായി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതും…………

 —നീലാംബരി

കാമുകർക്കായി ഈ ലോകം പുതിയൊരു ഭാഷ നിർമിക്കണം………ആ ലിപി കൊണ്ട് ഹൃദയം സൂക്ഷിക്കുന്ന വരികൾ എഴുതണം…….ഓരോ പ്രണയ കാവ്യവും കരിങ്കല്ലിന്റെ ഉറപ്പും ആയുധത്തിന്റെ മൂർച്ചയും കൊണ്ട് സൂക്ഷ്മവും ശക്തവുമായിരിക്കണം….വായിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയത് രചിക്കുവാൻ പ്രേരണ നൽകണം……..ആകാശത്തിന്റെ അനന്തതയും കടലിന്റെ ആഴവുമുള്ള പ്രണയത്തെ വർണിക്കേണ്ടത് പുതിയ ഭാഷയിലുള്ള പുതിയ കാവ്യങ്ങളിലൂടെയാണ്……….

നിൻ മൃദുസ്മൃതികളറ്റു പോയൊരാ യാമങ്ങളിൽ

ഈറനണിഞ്ഞ മിഴികൾ പൂട്ടി ഞാനോർത്തുപോയി

നിൻ ചടുലമാം അക്ഷരനൂപുരങ്ങൾക്കരികെ

അക്ഷമയായി ഞാൻ കാതോർക്കെ

നിൻ പുഞ്ചിരിയിൽ വിടർന്നൂ ആയിരം പൂർണചന്ദ്രൻമാർ

നിൻ അധരത്തിൽ വിടർന്നൂ പൊൻ ശോഭയും 

നിൻ വിരഹത്തിൽ ഞാനോർത്തീല്ല

അണയുന്നതെൻ ഹൃദയത്തിൻ നെയ്ത്തിരിയെന്നു

എന്നും ഞാനാപൂങ്കാവനത്തിനുള്ളിൽ

പുഷ്പപങ്ങൾ തൻ കുടക്കീഴിൽ 

ചിത്ര വർണങ്ങൾ നിറച്ച വനശലഭമായി

നിന്നെ തേടിനടപ്പൂ…………


The price of silence

Do you get anything priceless?

Again I would like to ask you the same

Do you get anything priceless?

Yes, may be……No too

But I say there is one thing ….

Without any trauma or confusion

Again I say there is one thing

That’s silence

Is silence priceless..?

Sometime you may question me that,

Is silence priceless…..?

I say yes…..not no…only yes…

Silence is priceless…

If you are silent, who ask price..?

I say nobody….

So silence is priceless…..

If you want price at any cost ..

You should not be silent…..

Priceless things have no value…

So stop silence…..

Make the priceless one to costly

Through words……

Break the priceless silence 

Make the costly words……

The Darkly Beaten Heart

I have a heart, a little heart

Which ticks with proper counts

I have a heart, a little heart

Which tempts me to love

I have a heart, little heart

Which flows the fragrance of smile

I have a heart, little heart 

Which gives me feelings and emotions

I have a heart, little heart

Which showers me the cold of rain

I have a heart, little heart

Which touches the heat of tears

I have a heart, little heart

Which obey my desires

I have a heart, little heart

Which is darkened with separation

I have a heart, little heart

The darkly beaten heart……..


The most beautiful sleep

The most beautiful sleep

With no feelings with no emotions

Only a smile… .

Not bothering of family or the beloved ones

Giving the tears of sadness and to some-

Tears of joy

The eternal sleep with no tensions 

The wish of all…

I like that sleep…

I want those dreams….

Which never awake me

Which never disturbs me..

I want that sleep as soon as possible…

I love that sleep ….

Which gives me the immense pleasure…

Which give me the lessons of life….

Which remarks me the important..

Come fast…take me to the last sleep

Let me sleep so silently…

Allow me to sleep with smile…..

So that the most beautiful sleep 

In this world is mine……