മണിമുത്തുകൾ

മരതക കല്ലു പാകിയ മാനത്തിന്നക്കരെ

മഞ്ഞുതുള്ളികൾ തീർത്തൊരാ കൊട്ടാരവാതിലിൽ

മുത്തുവിരിച്ചൊരാ പരവതാനിമേലെ

മുത്തുക്കുട പിടിച്ചോരു മനോഹരി പൈങ്കിളി

മഴവില്ലു വരച്ചൂ മണിമുകിലുകൾ

മണിമുഴക്കീ ഋതുക്കളിൽ തോരാതെ

മണിനീർ മുത്തുകൾ പൊഴിച്ചൂ ഗഗനവും

മതിവരാതെയതേറ്റെടുത്തു വനികയും

മതികലതൻ ബിംബവുമായി രാവിൽ

മഞ്ഞുതുള്ളികൾ തൻ പൊയ്കകൾ 

മരണമില്ലീ മരതകമുത്തുകൾക്കൊരു ദിനം

മരച്ചില്ലകൾ തൻ അന്ത്യം വരെ……

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s