ഓർമയിലെന്നുമാ സങ്കൽപനൂപുരങ്ങൾ 

ചാലിച്ചെഴുതിയ കവിതകളാകവെ

നിൻ മൃദുമന്ദഹാസത്തിനും തഴുകലുകൾക്കുമപ്പുറം

നിൻ സ്പന്ദനങ്ങൾ തൻ സൂക്ഷ്മ ധൂളികൾ

എൻ കർണങ്ങളിൽ അലിഞ്ഞുചേരവെ

നിശ്വാസങ്ങൾ തൻ പെരുമ്പറ മുഴങ്ങീടവെ

അകന്നുപോയി നിന്നിൽനിന്നും എന്നിലേക്കു നീട്ടിയ

നിൻ നേർത്തകരങ്ങൾ

അശ്രുക്കൾ ഉതിർന്നീല്ല പകരം

പൊട്ടിച്ചിരിച്ചൂ ഇരുണ്ടയാമങ്ങളിൽ

വൈകിയെത്തിയ കാറ്റു പറഞ്ഞതാകട്ടെ

ചിതലരിച്ച കഥകളും…..

തോൽപ്പിക്കാനാകില്ലൊരിക്കലുമെൻ 

പ്രണയത്തെ …അടക്കം ചെയ്യുവാനും സാധിക്കീല്ല…

മരിച്ചുപോകീല്ലൊരിക്കലും..ജയിക്കുവാനാകും…… പ്രണയം കൊണ്ടു മാത്രം………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s