പ്രണയിക്കുന്നവർക്കായി ഒരു സ്വർഗരാജ്യം പണിതുയർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു….അതിൽ കാമുകർ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ഇണചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങു ഭൂമിയിലുള്ളവർ അസൂയ പൂണ്ട് ഓടി മറയണം……മാലാഖമാർ അവരുടെ പ്രണയ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കണം….പ്രണയഗീതങ്ങൾ കേട്ട് മാൻ പേടകൾ ശ്രദ്ധ പൂകണം…….മയൂരങ്ങൾ പീലി വിടർത്തി നൃത്തം ചെയ്യണം……പറവകൾ ഗഗനങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ നിശബ്ദരായി നിശ്വാസങ്ങൾക്ക് കാതോർക്കണം……..ലോകം പ്രണയിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ്………..അവരാണ് ഒരു പുതിയ ലോകം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമായി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതും…………

 —നീലാംബരി

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s