കാമുകർക്കായി ഈ ലോകം പുതിയൊരു ഭാഷ നിർമിക്കണം………ആ ലിപി കൊണ്ട് ഹൃദയം സൂക്ഷിക്കുന്ന വരികൾ എഴുതണം…….ഓരോ പ്രണയ കാവ്യവും കരിങ്കല്ലിന്റെ ഉറപ്പും ആയുധത്തിന്റെ മൂർച്ചയും കൊണ്ട് സൂക്ഷ്മവും ശക്തവുമായിരിക്കണം….വായിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയത് രചിക്കുവാൻ പ്രേരണ നൽകണം……..ആകാശത്തിന്റെ അനന്തതയും കടലിന്റെ ആഴവുമുള്ള പ്രണയത്തെ വർണിക്കേണ്ടത് പുതിയ ഭാഷയിലുള്ള പുതിയ കാവ്യങ്ങളിലൂടെയാണ്……….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s