നിൻ മൃദുസ്മൃതികളറ്റു പോയൊരാ യാമങ്ങളിൽ

ഈറനണിഞ്ഞ മിഴികൾ പൂട്ടി ഞാനോർത്തുപോയി

നിൻ ചടുലമാം അക്ഷരനൂപുരങ്ങൾക്കരികെ

അക്ഷമയായി ഞാൻ കാതോർക്കെ

നിൻ പുഞ്ചിരിയിൽ വിടർന്നൂ ആയിരം പൂർണചന്ദ്രൻമാർ

നിൻ അധരത്തിൽ വിടർന്നൂ പൊൻ ശോഭയും 

നിൻ വിരഹത്തിൽ ഞാനോർത്തീല്ല

അണയുന്നതെൻ ഹൃദയത്തിൻ നെയ്ത്തിരിയെന്നു

എന്നും ഞാനാപൂങ്കാവനത്തിനുള്ളിൽ

പുഷ്പപങ്ങൾ തൻ കുടക്കീഴിൽ 

ചിത്ര വർണങ്ങൾ നിറച്ച വനശലഭമായി

നിന്നെ തേടിനടപ്പൂ…………


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s